Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Jednocześnie zapewniamy Państwa, że dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe przetwarzane były zgodnie
z podstawowymi zasadami określonymi a Art. 5 RODO, tj.

 • Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,
 • Ograniczenie celu,
 • Minimalizacja danych,
 • Prawidłowość,
 • Ograniczenie przechowywania,
 • Integralność i poufność.

 


Zasady korzystania z usług Agencji Reklamowej MB Marketing Solutions.
 

Postanowienia ogólne.
1.1 Właścicielem Agencji Reklamowej MB Marketing Solutions jest:
Mariusz Biegański.
NIP 569-180-57-65
REGON 142428860
Zwanym dalej jako Agencja.

Niniejszy regulamin określa:
- warunki korzystania z usług agencji
- zasady wykonywania kalkulacji
- zasady akceptacji projektów
- zasady przyjmowania zleceń
- zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta
- warunki reklamacji
- odpowiedzialność Agencji Reklamowej MB Marketing Solutions

Warunki korzystania z usług Agencji.
2.1. Korzystanie z usług agencji oznacza pełna akceptację regulaminu i zasad w nim zawartych oraz akceptację zasad ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
2.2. Każdy Klient agencji udziela zezwolenia na wykorzystywanie projektu graficznego/wizualizacji wraz z logo marki Klienta w celu promocji świadczonych usług w szczególności do prezentacji projektu graficznego/wizualizacji w portfolio firmy oraz przedstawiania projektu graficznego/wizualizacji przyszłym klientom agencji MB Marketing Solutions.

Kalkulacje.
3.1. Kalkulacje wykonywane są do 7 dni od daty złożenia zapytania ofertowego.
3.2. Kalkulacja zawiera ceny jednostkowe usług i produktów, koszty techniczne, przybliżony termin realizacji oraz koszt projektu.
3.3. Jeżeli w kalkulację nie jest wliczony koszt projektu - minimalna cena projektu to 100 PLN, która jest doliczana automatycznie.
3.4. Koszt projektu wzrasta adekwatnie do jego skomplikowania.
3.5. Podane w kalkulacji ceny są cenami NETTO. Należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
3.6. Kalkulacja jest ważna 7 dni od daty przesłania przez pracownika Agencji.

Zasady akceptacji projektów.
4.1. Projekty graficzne prosimy przesyłać w skali 1:1 w formacie CorelDraw x8 lub niższa, w formacie PDF, a tekst zapisany w krzywych lub w formacie bitmapy z dołączonymi czcionkami.
4.2. Termin realizacji projektu to – do 7 dni roboczych w zależności od stopnia skomplikowania.
4.3. Kolory wyświetlane na monitorze mogą różnić się od barw rzeczywistych - wynika to ze specyfiki wyświetlania obrazów na monitorze.
4.4. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w projekcie przesłanym przez Klienta.
4.5. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.

Zasady przyjmowania zleceń.
5.1. Zamówienie złożone przez Klienta musi mieć formę pisemną – potwierdzenie w Mailu.

Warunki zgłoszenia reklamacji.
6.1 Reklamację może złożyć każdy klient, który zrealizował zamówienie.
6.2. Reklamacje można złożyć pisemnie na adres biuro@mbmarketing.pl .
6.3. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.
6.4. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
6.5. Terminy zgłoszenia reklamacji: reklamacje można złożyć do 2 dni od realizacji zamówienia. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.
6.6. W momencie odbierania przesyłki, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia w obecności kuriera czy zawartość nie została uszkodzona. W przypadku wystąpienia uszkodzenia zawartości, Klient zobowiązany jest do spisania protokołu szkody przesyłki kurierskiej.
6.7. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.
6.8. Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego.
6.9. Kolory, wygląd, kształt oraz jakość nadruków niektórych produktów mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od oryginałów. Nie stanowi to podstawy do ewentualnych reklamacji. Zastrzegamy sobie prawo do +/-5% odstępstw w zamówieniu.

Zakres odpowiedzialności Agencji.
7.1 Agencja Reklamowa MB Marketing Solutions nie ponosi odpowiedzialności za:
- wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
- wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez Agencję;
- wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub treściowe;
- opóźnienia w dostawie materiałów przez firmy zewnętrzne;
- opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Agencji;
- opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;

Postanowienia końcowe.
8.1. Złożenie zamówienia w Agencji Reklamowej MB Marketing Solutions oznacza akceptację regulaminu i warunków reklamacji.
8.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.
8.3. Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.mbmarketing.pl .Prywatność i poufność

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest: MB Marketing Solutions, NIP 569-180-57-65 z siedzibą w Łomiankach, Adres siedziby: 05-092 Łomianki, Kolejowa 154

Z Administratorem można kontaktować się:

  • Pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: MB Marketing Solutions, 05-092 Łomianki, Kolejowa 154,
  • Drogą e-mailową pod adresem: biuro@mbmarketing.pl
    
 1. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, gdy:

  • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy, realizacji, Państwa zamówień, realizacji bieżących kontaktów handlowych, rozpatrywania ewentualnych reklamacji (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, tj. w szczególności obowiązków podatkowych, rachunkowych, obowiązków związanych z wystawianiem i przechowywaniem faktur (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia naszych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • W innych celach na podstawie Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
    
 1. Jakie dane osobowe będą przetwarzane?

W zależności od łączących Państwa z MB Marketing Solutions relacji, przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

  • Dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, REGON, PESEL, seria i nr dowodu osobistego, nr paszportu);
  • Dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail)
  • Dane korespondencyjne (adres zamieszkania, adres działalności podmiotu, adres do korespondencji);
  • Dane transakcyjne dotyczące zawartych umów, płatności.
 1. Informacje o odbiorcach danych osobowych Odbiorcami Państwa danych osobowych w takim zakresie, w którym przekazanie danych jest niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. II są:

Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich tj. poza obszar Unii Europejskiej ani obszar Europejskiego obszaru Gospodarczego.

  • Nasi pracownicy lub współpracownicy,
  • Podmioty z których usług korzystamy lub z którymi współpracujemy w zakresie obsługi prawnej, rachunkowej, ubezpieczeniowej, informatycznej, transportowej, spedycyjnej, kurierskiej, pocztowej, związanej z archiwizacją dokumentów,
  • Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
    
 1. Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. II, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Prawa, które Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu:

Aby skorzystać z praw wskazanych powyżej w pkt. 1-7 prosimy o:

  • Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
  • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
  • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO),
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  • Prawo sprzeciwu (art. 21 RODO),
  • Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),
  • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem MB Marketing Solutions, ul. Kolejowa 154, 05-092 Łomianki lub
  • Kontakt e-mail na adres biuro@mbmarketing.pl
    
 1. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. II.

Podanie danych może mieć charakter umowny, być warunkiem zawarcia umowy – w takim przypadku nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy, zamówienia.

Podanie danych może mieć charakter ustawowy – w takim przypadku nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych.

 1. Czy Państwa dane są wykorzystywane do profilowania lub podejmowania zautomatyzowanych decyzji?

Państwa dane nie są wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.