Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Jednocześnie zapewniamy Państwa, że dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe przetwarzane były zgodnie
z podstawowymi zasadami określonymi a Art. 5 RODO, tj.

 • Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,
 • Ograniczenie celu,
 • Minimalizacja danych,
 • Prawidłowość,
 • Ograniczenie przechowywania,
 • Integralność i poufność.
 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

  Administratorem Państwa danych osobowych jest: MB Marketing Solutions, NIP 569-180-57-65 z siedzibą w Łomiankach, Adres siedziby: 05-092 Łomianki, Gościńcowa 116

  Z Administratorem można kontaktować się:

  • Pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: MB Marketing Solutions, 05-092 Łomianki, Gościńcowa 116,
  • Drogą e-mailową pod adresem: biuro@mbmarketing.pl
 2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, gdy:

  • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy, realizacji, Państwa zamówień, realizacji bieżących kontaktów handlowych, rozpatrywania ewentualnych reklamacji (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, tj. w szczególności obowiązków podatkowych, rachunkowych, obowiązków związanych z wystawianiem i przechowywaniem faktur (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia naszych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • W innych celach na podstawie Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Jakie dane osobowe będą przetwarzane?

  W zależności od łączących Państwa z MB Marketing Solutions relacji, przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

  • Dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, REGON, PESEL, seria i nr dowodu osobistego, nr paszportu);
  • Dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail)
  • Dane korespondencyjne (adres zamieszkania, adres działalności podmiotu, adres do korespondencji);
  • Dane transakcyjne dotyczące zawartych umów, płatności.
 4. Informacje o odbiorcach danych osobowych Odbiorcami Państwa danych osobowych w takim zakresie, w którym przekazanie danych jest niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. II są:

  • Nasi pracownicy lub współpracownicy,
  • Podmioty z których usług korzystamy lub z którymi współpracujemy w zakresie obsługi prawnej, rachunkowej, ubezpieczeniowej, informatycznej, transportowej, spedycyjnej, kurierskiej, pocztowej, związanej z archiwizacją dokumentów,
  • Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

  Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich tj. poza obszar Unii Europejskiej ani obszar Europejskiego obszaru Gospodarczego.

 5. Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. II, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 6. Prawa, które Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu:

  • Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
  • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
  • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO),
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  • Prawo sprzeciwu (art. 21 RODO),
  • Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),
  • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Aby skorzystać z praw wskazanych powyżej w pkt. 1-7 prosimy o:

  • Kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem MB Marketing Solutions, ul. Gościńcowa 116, 05-092 Łomianki lub
  • Kontakt e-mail na adres biuro@mbmarketing.pl
 7. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

  Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. II.

  Podanie danych może mieć charakter umowny, być warunkiem zawarcia umowy – w takim przypadku nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy, zamówienia.

  Podanie danych może mieć charakter ustawowy – w takim przypadku nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych.

 8. Czy Państwa dane są wykorzystywane do profilowania lub podejmowania zautomatyzowanych decyzji?

  Państwa dane nie są wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.